Google

Dokumenty Unii Europejskiej

Odnawialne źródła energii odgrywają istotną rolę w energetycznej, ekologicznej i regionalnej polityce Unii Europejskiej. Poszczególne kraje tworzące wspólnotę realizują na swych terytoriach politykę wspierania produkcji czystej energii. Unia w tym zakresie na najbliższe lata wyznaczyła następujące cele do osiągnięcia:

 • wypełnienie zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto, co oznacza redukcję w latach 2008-2012 emisji dwutlenku węgla o 8% w stosunku do roku bazowego 1990;
 • podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej państw UE, z 6% do 12% w 2010 roku;
 • zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2010 o 18% w stosunku do roku 1995;
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Komisja Europejska przyjęła szereg dokumentów wspierających wymienione powyżej cele, w tym między innymi:

 • Białą Księgę „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii”,
 • Białą Księgę o bezpieczeństwie energetycznym,
 • Zieloną Księgę zatytułowaną „W kierunku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego”,
 • Dyrektywy dotyczące m. in. promocji energii elektrycznej produkowanej z OZE (2001/77/EC), zwiększenia wykorzystania kogeneracji (2004/8/EC), a także biopaliw płynnych (2003/30/EC).

Biała księga

Biała Księga „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii”, została przyjęta przez Komisję Europejską w 1997 roku. Wychodząc z założenia, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest w krajach Unii zbyt mała w stosunku do istniejącego potencjału, autorzy Białej Księgi przyjęli za cel strategiczny zwiększenie udziału OZE w bilansie energii pierwotnej państw UE z 6% w 1995 roku do 12% w roku 2010. W ciągu 15 lat udział OZE w bilansie energetycznym krajów Unii ma zatem ulec podwojeniu.

W 1999 roku Komisja Europejska rozpoczęła kampanię wdrożeniową Białej Księgi, w ramach której przewidziano:

 • zaopatrzenie 100 lokalnych społeczności w energię w 100% pochodzącą ze źródeł odnawialnych,
 • zainstalowanie 1000 MW instalacji na biogaz,
 • zainstalowanie 10 000 MW dużych elektrowni wiatrowych,
 • zainstalowanie 10 000 MW systemów, wykorzystujących biomasę do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu,
 • ogrzanie 1 000 000 mieszkań biomasą, 
 • zainstalowanie 1 000 000 systemów fotowoltaicznych,
 • zainstalowanie 15 000 000 m2 kolektorów słonecznych.

Image

Programy wspierające

Realizowane są również programy bezpośrednio wspierające wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takie jak:

 • Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy – Europe) na lata 2003-2006,
 • 6 Program Ramowy wspierający badania i rozwój nowych technologii,
 • Sustainable Energy Europe 2005-2008 – kampania mająca na celu zwiększenie wśród polityków i obywateli świadomości na temat technologii odnawialnych źródeł energii.

Program Inteligentna Energia dla Europy składa się z programów szczegółowych wspierających działania na czterech płaszczyznach:

 • SAVE dotyczy poprawy efektywności energetycznej oraz racjonalnego zużycia energii,
 • ALTENER dotyczy promocji nowych i odnawialnych źródeł energii,
 • STEER odnosi się do aspektów energetycznych w transporcie, w tym promocji biopaliw,
 • COOPENER ma wspierać programy związane z promocją OZE i efektywności energetycznej w krajach rozwijających się.

Twórcy programu „Inteligentna Energia dla Europy” zaakcentowali również konieczność zmian nawyków użytkowników energii!

 

Źródła:

 • Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego, publikacja EC BREC/IMBER, 2003
 • www2.ukie.gov.pl
 • europa.eu.int

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl