Google

Zmiany klimatyczne » Polska wobec zmian klimatu » Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej powstała we wrześniu 2000 roku w związku z koniecznością realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W strategii podkreśla się, że racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, do którego powinniśmy dążyć jako strona Konwencji, ponadto przyczynia się do oszczędzania zasobów surowców energetycznych i poprawy stanu środowiska, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów.

Dokument zawiera ocenę obecnego stanu energetyki odnawialnej w Polsce, prognozy na przyszłość, scenariusze wdrażania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii wraz z oceną kosztów, opisuje bariery utrudniające rozwój sektora energetyki odnawialnej, nakreśla plan działań mających na celu wsparcie tego sektora, a także wymienia źródła finansowania projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Obecnie szacuje się, że udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju wynosi około 2,5% (EC BREC, 2000), czyli 104 PJ, przy całkowitym zużyciu energii pierwotnej w roku 1998 wynoszącym około 4 000 PJ. Udział odnawialnych źródeł energii w światowym bilansie energetycznym wynosi około 18%. Światowa Komisja Rady Energetycznej przewiduje do roku 2020 wzrost udziału energii odnawialnej do 21,3% (scenariusz pesymistyczny) lub nawet do 29,6% (scenariusz optymistyczny). Unia Europejska do roku 2010 planuje zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym krajów członkowskich do 12%. W Polsce nie jest możliwe osiągnięcie tak wysokiego udziału OZE, w związku z dużym opóźnieniem naszego kraju w stosunku do krajów UE w stosowaniu mechanizmów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii.

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych. W Polsce najważniejszym odnawialnym źródłem energii jest biomasa. Ma ona 98% udział w rynku energii odnawialnej (EC BREC, 2000) i ocenia się, że jej wykorzystanie będzie stale wzrastać. Na drugim miejscu jest energetyka wodna z 1,83% udziałem. Energetyka geotermalna, wiatrowa i słoneczna ma mniejsze znaczenie.

Realizacja celów zawartych w strategii pozwoli na decentralizację krajowego sektora energetycznego, stworzy szansę dla lokalnych społeczności na utrzymanie niezależności energetycznej, rozwoju regionalnego i stworzenie nowych miejsc pracy, a także przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Szacuje się, że emisja gazów cieplarnianych zostanie zredukowana o około 18 mln ton oraz zostanie stworzonych około 30-40 tys. miejsc pracy.

Źródła:

  • Europejskie Centrum Energetyki Odnawialnej (EC BREC), 2000. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych  źródeł energii w Polsce.
  • Ministerstwo Środowiska, 2000. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl