Google

Potencjał i wykorzystanie biomasy

Potencjał na świecie

Oszacowanie potencjału technicznego biomasy na świecie, możliwego do wykorzystania na cele energetyczne jest zadaniem trudnym. W dłuższym okresie czasu trudno bowiem przewidzieć rozwój technologii czy też zmiany w sposobie użytkowania gruntów, a co za tym idzie wielkość produkcji biomasy przeznaczonej na cele energetyczne. Dlatego też poszczególne szacunki różnią się znacznie. Należy również pamiętać, że w niektórych opracowaniach wzięto pod uwagę tylko biomasę pochodzącą z upraw, natomiast w innych podjęto również próbę oszacowania odpadów biomasowych z rolnictwa i leśnictwa.

Według raportu Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu roczny techniczny potencjał biomasy stałej wynosi 440 EJ, a biopaliw płynnych 154 EJ. Natomiast wg. Moreiry światowy potencjał biomasy stałej wynosi 1301 EJ, zaś biopaliw płynnych 455 EJ.

Z kolei niemiecki Verband der Elektrizitaetswirtschaft (VDEW) powołując się na rozmaite źródła podaje, że światowy potencjał biomasy na lądzie wynosi około 150 gigaton (mld ton) rocznie, co odpowiada około 120 mld ton węgla kamiennego i blisko dziesięciokrotnie przekracza współczesne zapotrzebowanie świata na energię. Z tego potencjału, który aż w 99% stanowi biomasa pochodzenia roślinnego, faktycznie do użytku nadaje się prawdopodobnie 20-30%, zaś rzeczywiście wykorzystywane jest zaledwie 6 mld ton. Trzeba przy tym zaznaczyć, że głównym kierunkiem wykorzystania biomasy pozostaje produkcja żywności, zaś następne w kolejności zastosowanie to produkcja papieru i włókna. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne odgrywa jak do tej pory niewielką rolę, jednak i tak wynosząca 50 EJ rocznie produkcja energii z biomasy pokrywa 12% światowego zapotrzebowania na energię.

Czy wiesz, że...
W Chinach pozyskiwany ze ścieków i odpadów biogaz wykorzystuje się do oświetlania i ogrzewania wiejskich domów.

Potencjał w Polsce

W Polsce potencjał techniczny biopaliw szacuje się na około 684,6 PJ w skali roku, z czego najwięcej – 407,5 PJ  - przypada na biopaliwa stałe. Ich zasoby składają się z nadwyżek biomasy pozyskiwanych w:

 • rolnictwie – 195 PJ
 • leśnictwie – 101 PJ
 • sadownictwie – 57,6 PJ oraz z
 • odpadów przemysłu drzewnego – 53,9 PJ.

Północna i zachodnia Polska dysponuje dużym potencjałem biomasy stałej ze względu na nadwyżki słomy w gospodarstwach rolnych, również północne, lecz także północno-wschodnie i północno-zachodnie rejony kraju posiadają największe możliwości wykorzystania biogazu z odpadów zwierzęcych.

Według analiz Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej potencjał techniczny drewna i jego odpadów z lasów i sadów, możliwy do wykorzystania w energetyce wynosi 8,81 mln ton. Natomiast nadwyżki słomy do energetycznego wykorzystania sięgają 7,84 mln ton rocznie.

Potencjał w Europie

W Unii Europejskiej w 2003 roku produkcja energii z biomasy wynosiła 69 mln ton ekwiwalentu olejowego i pokrywała 4% zapotrzebowania na energię. By kraje Unii osiągnęły zakładany udział energii odnawialnych w strukturze produkcji energii, do roku 2010 produkcja energii z biomasy powinna się podwoić (to znaczy wynieść 180 mln ton ekwiwalentu olejowego), zaś do roku 2030 potroić (czyli wynieść 210-250 mln ton ekwiwalentu olejowego). Obecnie udział biomasy w strukturze produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynosi w Unii 65%, a wykorzystywana w celach energetycznych biomasa znajduje zastosowanie przede wszystkim jako surowiec do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej.

Kraj

Zużycie energii w mln ton ekwiwalentu olejowego

Zużycie energii w tonach ekwiwalentu olejowego na mieszkańca

Francja

9,180

0,15

Szwecja

8,260

0,92

Finlandia

7,232

1,39

Niemcy

6,263

0,08

Hiszpania

4,107

0,10

Polska

3,927

0,10

Austria

3,499

0,43

Włochy

1,083

0,02

Czechy

0,895

0,10

Węgry

0,805

0,08

Estonia

0,150

0,11

Cypr

0,006

0,01

Malta

0

0

Razem
UE 25

55,439

0,12

Zużycie energii pierwotnej pochodzącej z drewna i odpadów drzewnych
w krajach Unii Europejskiej w 2004 roku.

W 2004 roku produkcja pierwotna energii pochodzącej z drewna i odpadów drzewnych w krajach Unii Europejskiej wzrosła o 5,6% w stosunku do roku 2003 i wynosiła 55,4 mln ton ekwiwalentu olejowego. Wykorzystanie drewna ma największe znaczenie w krajach o dużym zalesieniu, takich jak Finlandia, Szwecja czy Austria, z kolei w najgęściej zaludnionych krajach o dużej powierzchni – na przykład we Francji, w Niemczech czy w Hiszpanii - wykorzystanie energii pozyskiwanej z drewna ogranicza się do rejonów obfitujących w lasy.

Image

Znacznie bardziej - aż o 25,7% - wzrosła w roku 2004 produkcja biopaliw w krajach Unii. Wyprodukowano ich 2 424 440 ton. Jedynie w Polsce odnotowano gwałtowny spadek ilości produkowanego etanolu, co ma związek z odrzuceniem przez parlament ustawy o biopaliwach.

Image

Polska jest jedynym krajem w Unii, w którym w roku 2004 produkcja etanolu spadła i to aż o 40,7%. Nasz kraj utracił tym samym zajmowaną w roku 2003 pozycję trzeciego największego producenta etanolu w UE.

Czy wiesz, że...
Od około 30 lat głównym światowym producentem stosowanego jako paliwo napędowe etanolu jest Brazylia – kraj, w którym na szeroka skalę uprawia się wykorzystywaną do produkcji etanolu trzcinę cukrową. Brazylia to jedno z pierwszych państw, które zastosowały odnawialne źródło energii do wytwarzania paliwa napędowego. Dotowany przez państwo program produkcji i wykorzystania etanolu, którego celem było obniżenie kosztów importu ropy, ruszył w 1975 roku i odniósł sukces w następnych latach, w czasach międzynarodowego kryzysu paliwowego. Co prawda w roku 1990 z powodu zbyt małych zysków program się załamał, jednak na początku 2003 roku produkcja etanolu znowu znacznie wzrosła.

Image

W 2004 roku produkcja biogazu wytwarzanego w 20 krajach Unii w 56 biogazowniach, z których około połowa znajduje się w Szwecji, wyniosła 4265 ton ekwiwalentu olejowego.

Według opublikowanego w maju 2004 roku raportu WWF (World Wildlife Fund) w związku z produkcją biomasy do roku 2020 na całym świecie przybędzie ponad 400 tysięcy nowych miejsc pracy.

 

Źródła:

 • Biopaliwa, red. P. Gradziuk, 2003
 • Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego, publikacja EC BREC/IMBER, 2003
 • Energetyczne wykorzystanie drewna i słomy. Możliwości i doświadczenia praktyczne, w Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym – materiały seminaryjne, G. Wiśniewski, M. Pisarek, Poznań – Kraków – Warszawa 1999
 • Upgrading: Die Technik der Biogas-Aufbereitung, Oekoenergie, nr 60/2005
 • www.accstrategy.org/simiti/moreira.pdf (J. R. Moreira,“Global biomass energy potential”) 
 • www.energies-renouvelables.org
 • web.worldbank.org
 • www.salamandra.org.pl/magazyn/b11a05.html 
 • www.energybulletin.net
 • http://liverum.com
 • www.energiewelten.de
 • http://ec.europa.eu
 • www.erec-renewables.org
 • http://edugreen.teri.res.in
 • http://europa.eu.int

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl