Google

Atestacja kotłów i paliw

Dla użytkowników systemów cieplnych opalanych biomasą jakość kotłów oraz paliwa mają istotne znaczenie. Efektywność energetyczna, jak i ekologiczna procesu spalania czy gazyfikacji zależy bowiem od następujących czynników:

 • konstrukcji kotła,
 • jakości i doboru odpowiedniego paliwa,
 • właściwie dobranej instalacji odprowadzania spalin.

Efektywne spalanie biomasy wymaga specjalnych technologii, zapewniających warunki dynamiczno-termiczne niezbędne dla zupełnego spalania lotnych produktów rozkładu termicznego biomasy. Nieodpowiednie rozwiązania technologiczne skutkują zwiększoną emisją szkodliwych substancji do atmosfery, a także obniżeniem sprawności procesu spalania, co w rezultacie powoduje wzrost kosztów użytkowania.

Na rozwijającym się polskim rynku pojawiają się wciąż nowi producenci kotłów na paliwa stałe produkowane z biomasy, a także producenci i dostawcy paliwa biomasowego. Obecnie w sprzedaży znajdują się różne typy kotłów produkcji krajowej i zagranicznej. Nowoczesne instalacje grzewcze są coraz bardziej dogodne w użytkowaniu i przyjazne dla środowiska. Niestety jakość niektórych kotłów, produkowanych w przestarzałych zakładach, nie stoi na zbyt wysokim poziomie.

W przypadku paliwa produkowanego z biomasy, ze względu na liczne i rozproszone źródła pochodzenia surowca, mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem jakościowym. Na polskim rynku brakuje norm i systemów atestacji, które zapewniłyby wysoką jakość paliwa produkowanego z biomasy. Wprowadzenie norm jakości wpłynęłoby pozytywnie na rozwój rynku biomasy. Produkty, które spełniałyby określone standardy zyskałyby zaufanie potencjalnych użytkowników, co skutkowałoby wzrostem liczby instalacji grzewczych na biomasę.

W wielu krajach europejskich obowiązują normy jakości dla kotłów i paliw produkowanych z biomasy. Normy jakości dla zagęszczonego paliwa produkowanego z biomasy obowiązują np. w Austrii (ÖNORM M 7135) oraz w Niemczech (DIN 51731). Obecnie Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) prowadzi prace nad wprowadzeniem powszechnych europejskich norm jakości dla paliw produkowanych z biomasy.

W Polsce certyfikacja w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe obejmuje:

 • certyfikację obowiązkową na znak bezpieczeństwa „B” (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 roku),
 • certyfikację zgodności wg kryterium efektywności energetycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 roku, Dz. U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych."),
 • certyfikację na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” prowadzoną przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, który wydaje producentom świadectwa dla produkowanych przez nich paliw i kotłów, które spełniają określone kryteria energetyczno-emisyjne.

Badania kotłów na paliwa stałe mogą być przeprowadzane przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Akredytacji. Są to następujące laboratoria krajowe:

 1. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu
 2. Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi
 3. Laboratorium Badań Kotłów Opalanych Paliwami Stałymi Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi
 4. Przewoźno-Stacjonarne Laboratorium Badań Urządzeń Cieplnych Opalanych Paliwami Ciekłymi i Gazowymi Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi
 5. Zespół Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Świadectwa na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydawane są przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Instytut corocznie wykonuje badania efektywności energetyczno-ekologicznej dla kilkudziesięciu producentów z obszaru całego kraju. Ocena energetyczno-emisyjna obejmuje m. in. oznaczanie zawartości pyłu i zanieczyszczeń organicznych w spalinach, sprawności spalania paliwa, sprawności energetycznej kotła, oznaczenie wskaźników emisji zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania biomasy. Do marca 2003 roku wydano ponad 50 świadectw badania kotłów na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”. Instytut przeprowadza również badania biomasy stałej do celów energetycznych. Opracowane w Instytucie metody stanowią zestaw procedur określających właściwości kotłów, a także biomasy i paliw wytworzonych na bazie biomasy. Instytut rozpoczął prace nad wdrożeniem w krajowej energetyce systemu atestacji paliw wytwarzanych na bazie biomasy, opartego na opracowanych procedurach.

 


Źródła:

 • Kubica, 2003. Co nowego w rozwoju technologii czystego spalania węgla, Dodatek do Biuletynu Ekologicznego PKE, Nr 3 – wydanie specjalne
 • Zawistowski, Zastępowanie węgla biomasą drzewną w procesach spalania – atestacja kotłów na paliwa stałe. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl